KANAME szkoła języka japońskiego Wrocław

Przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”), w ramach realizacji nałożonego przez niego obowiązku informacyjnego niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KANAME. Karolina Przybylińska-Shiota z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 84G/22, 53-203, NIP 8992605376 (określana dalej jako „KANAME”), email: sekretariat@kaname.pl, pod którym mogą Państwo kontaktować się w celu uzyskania więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie w Umowie uczestnictwa w kursie nauki języka japońskiego podpisanej z KANAME przed rozpoczęciem kursu (określanej dalej jako „Umowa”). Ich podanie jest niezbędne dla świadczenia przez KANAME usługi będącej przedmiotem Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 1. realizacji usług edukacyjnych, świadczonych przez KANAME zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie objętym Umową, w tym:
  • przeprowadzenia testu poziomującego,
  • rozliczeń z tytułu realizacji Umowy,
  • wyłonienia kandydatów podczas aplikowania do pracy w KANAME
  • skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (mail, czat, telefon).
 2. przesyłania ofert marketingowych (tylko w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym do wystawiania faktur,
 4. Przeprowadzania analiz analityczno-statystycznych Twoich działań na stronie www.kaname.pl przy użyciu narzędzia Google Analytics

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
 • pracownicy KANAME,
 • podmioty współpracujące z KANAME na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych,
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa – zaufane podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biura rachunkowe, dostawcy usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi KANAME zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane osobowe instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich przypadkach zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych zawierając z ww. podmiotami umowy o powierzeniu danych do przetwarzania, wymuszające na nich zachowanie poufności i bezpieczeństwo informacji oraz wykorzystanie ich jedynie w celu realizacji danej usługi lub dostarczenia danego produktu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 • Do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Wyniki uzyskane w toku nauki (oceny, w tym opisowe raporty postępów) oraz informacje o frekwencji będą przechowywane przez okres do jednego roku od czasu zakończenia nauki. Umożliwia to zgłoszenie się do nas po odbiór certyfikatu ukończenia kursu językowego, uzyskanie duplikatu certyfikatu lub zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu i zdobytych kompetencji językowych.
 • Dane zebrane w związku z wypełnieniem testu poziomującego przechowujemy przez okres 6 miesięcy w przypadku, gdy nie rozpoczną Państwo nauczania w KANAME.
 • W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, będą one przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.
 • W przypadku zapytania przesłanego drogą elektroniczną – do momentu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi.
 • W przypadku aplikowania do pracy w KANAME, gdy wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do UODO, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Państwa dane są chronione w następujący sposób:
 • Poprzez kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi, w tym informatyczne i fizyczne środki bezpieczeństwa;
 • Poprzez ograniczenie dostępu do danych, przy czym, każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności pod rygorem zakończenia współpracy i pociągnięcia do odpowiedzialności.

Stopka

Zamknij