KANAME szkoła języka japońskiego Wrocław

Polityka Prywatności KANAME

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”), w ramach realizacji nałożonego przez niego obowiązku informacyjnego niniejszym informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Przybylińska-Shiota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANAME. Karolina Przybylińska-Shiota z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 84G/22, 53-203, NIP 8992605376 (określana dalej jako „KANAME” lub „Administrator”), email: sekretariat@kaname.pl, pod którym mogą Państwo kontaktować się w celu uzyskania więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie, lub realizowania innych praw określonych w niniejszej Polityce Prywatności

 

Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie w podczas podpisywania umowy uczestnictwa w kursie nauki języka japońskiego z KANAME przed rozpoczęciem kursu (określanej dalej jako „Umowa”). Ich podanie jest niezbędne dla świadczenia przez KANAME usługi będącej przedmiotem Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.

 

Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania:

 1. Imię i nazwisko, a w przypadku dzieci i ich prawnych opiekunów – także imię i nazwisko opiekunów prawnych

 2. Data urodzenia

 3. PESEL

 4. Adres e-mail

 5. Adres zamieszkania/adres korespondencyjny (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

 6. Telefon kontaktowy

 7. Dane firmy o ile Umowa z KANAME zostanie zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (nazwa, siedziba, adres, NIP, opcjonalnie KRS w przypadku osób prawnych, dane kontaktowa – adres e-mail, numer telefonu)

 8. Zdjęcia lub nagrania wideo z prowadzonych kursów

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 1. realizacji usług edukacyjnych, świadczonych przez KANAME zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie objętym Umową, w tym w szczególności:

 2. przeprowadzenia testu poziomującego,

 3. rozliczeń z tytułu realizacji Umowy,

 4. wyłonienia kandydatów podczas aplikowania do pracy w KANAME lub zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

 5. skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (mail, czat, telefon).

 6. Prowadzenia dokumentacji z kursów

 7. przesyłania ofert marketingowych (tylko w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 8. Realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym do wystawiania faktur,

 9. Przeprowadzania analiz analityczno - statystycznych Państwa działań na stronie www.kaname.pl przy użyciu narzędzia Google Analytics

 10. promocji i marketingu

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • pracownicy KANAME

 • podmioty współpracujące z KANAME na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych,

 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa

 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa - zaufane podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług np. biura rachunkowe, dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, drukarnie, instytucje płatnicze, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, z którymi KANAME zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa KANAME może także udostępniać dane osobowe instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich przypadkach KANAME zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych zawierając z ww. podmiotami umowy o powierzeniu danych do przetwarzania, wymuszające na nich zachowanie poufności i bezpieczeństwo informacji oraz wykorzystanie ich jedynie w celu realizacji danej usługi lub dostarczenia danego produktu.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. Do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 2. Wyniki uzyskane w toku nauki (oceny, w tym opisowe raporty postępów) oraz informacje o frekwencji będą przechowywane przez okres do 5 lat od czasu zakończenia nauki. Umożliwia to zgłoszenie się do nas po odbiór certyfikatu ukończenia kursu językowego, uzyskanie duplikatu certyfikatu lub zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu i zdobytych kompetencji językowych;

 3. Dane zebrane w związku z wypełnieniem testu poziomującego przechowujemy przez okres 6 miesięcy w przypadku, gdy nie rozpoczną Państwo nauczania w KANAME.

 4. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, będą one przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;

 5. W przypadku zapytania przesłanego drogą elektroniczną - do momentu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi,

 6. W przypadku aplikowania do pracy lub zatrudnienia w innej formie cywilnoprawnej w KANAME, gdy wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji –przez okres jednego roku, a następnie dane te przetwarzane są w trybie ‘nieaktywnym’ przez okres 10 lat (w przypadku kandydowania na stanowisko objęte umową o pracę) lub 5 lat (w przypadku umowy cywilnoprawnej) od dnia udostępnienia danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

Po upływie wskazanych powyżej okresów Państwa dane osobowe są usuwane.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, a w przypadku opiekunów prawnych – do wglądu dane osobowe dzieci

 2. uzyskania kopii danych osobowych

 3. ich sprostowania, lub modyfikacji

 4. do bycia zapomnianym – tj. żądania ich usunięcia z zasobów Administratora

 5. ograniczenia ich przetwarzania,

 6. przenoszenia danych,

 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub sposobów przetwarzania,

 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

 

Miejsce przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane na terytorium Polski

 

Państwa dane są chronione w następujący sposób:

 1. Poprzez kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi, w tym informatyczne i fizyczne środki bezpieczeństwa

 2. Poprzez ograniczenie dostępu do danych, przy czym, każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności pod rygorem zakończenia współpracy i pociągnięcia do odpowiedzialności.

Stopka

Zamknij